Coachen

02/10/2012

Definitie van de competentie coachen

Ondersteuning, waardering en erkenning geven aan medewerkers. De begeleiding van medewerkers afstemmen op wat ieder individu afzonderlijk nodig heeft. Feedback geven die medewerkers helpt bij het vergroten van hun competenties.

Indicatoren van coachen

 • Aandacht geven: besteedt aandacht aan coaching van medewerkers tijdens het werk. Maakt tijd vrij om specifieke ervaringskennis met medewerkers te delen.
 • Leerzame opdrachten: geeft medewerkers opdrachten waar ze van kunnen leren. Bespreekt fouten en goede prestaties tijdens of na afloop van een opdracht.
 • Opbouwende kritiek: geeft op een opbouwende manier kritiek aan medewerkers. Wijst op fouten waar medewerkers hun voordeel mee kunnen doen.
 • Oog voor ontwikkelbehoeften: heeft oog voor de ontwikkelbehoeften van medewerkers.
 • Ontwikkelingsplannen: stelt persoonlijke ontwikkelingsplannen voor medewerkers op voor de korte en lange termijn en neemt deze op in een loopbaanplan.

Ontwikkelbaarheid van de competentie coachen

De competentie coachen is in zijn algemeenheid onder bepaalde voorwaarden te ontwikkelen (niveau III).

Ontwikkelbaarheid coachen in combinatie met het Octogram

Coachen is makkelijker te ontwikkelen voor: pioniers en netwerkers, zij hebben enthousiasmerend vermogen en halen mensen gemakkelijk uit hun comfortzone. Bovendien zijn zij optimistisch over de mogelijkheden om te ontwikkelen. Ook het zichzelf gemakkelijk kwetsbaar opstellen en het expressieve in hun gedrag helpt om te coachen. Feedback geven en mensen confronteren is gemakkelijk wanneer je je onbevangen uitspreekt, niet bang bent voor de reactie van de ander. Tenslotte schakelen zij snel, zij merken hierdoor snel (gedrags)patronen van de medewerker/coachee op in het hier-en-nu en zijn in staat deze in het gesprek te brengen.

Coachen is moeilijker te ontwikkelen voor: analytici en verankeraars. Personen die hoog score op het blauwe kwadrant ondervinden hinder bij de ontwikkeling van de competentie coachen door hun geneigdheid zich vooraf vast te leggen in structuur en planmatige aanpak en vakinhoudelijke informatie. Deze planmatige en goed doordachte handelswijze werkt niet bij coaching. De agenda van de coachee en diens persoonlijke ervaring en beleving dienen steeds voorop te staan in de plaats van de agenda van de coach. De informatie en de structuur die de coach biedt kan haaks staan op de behoefte van de medewerker/coachee. De kunst is het integreren van deze behoefte in het coachingsprogramma.

Ontwikkelen van de competentie coachen

Belemmerende overtuigingen bij het ontwikkelen van coachen

 • Mensen zijn niet te veranderen.
 • Mensen moeten gewoon doen wat hen opgedragen wordt.
 • De mens is een irrationeel wezen wat niet te sturen is.

Helpende overtuigingen bij het ontwikkelen van coachen

 • Als zij het zelf willen en bereid zijn er tijd en energie in te steken zijn mensen te veranderen.
 • De situatie waar iemand in zit is niet altijd te veranderen, de kijk erop echter wel.
 • Door zelfinzicht kunnen mensen groeien.

Tips voor ontwikkeling

Er zijn veel goede trainingen en leergangen om op dit vlak te leren. Een manier om in de praktijk aan je coachingsvaardigheden te werken is door te oefenen met de volgende aspecten: aandacht geven, luisteren en doorvragen, opbouwende kritiek geven en door het geven van leerzame opdrachten. Tevens helpt het om je bij het coachen te richten op de ontwikkelbehoeften van de ander en samen ontwikkelplannen op te stellen.

Jezelf laten coachen tenslotte is een ervaringsgerichte leerschool, die beslist aan te raden is om je kracht en valkuilen te onderkennen.

Wil je weten of de competentie coachen voor jouw kandidaat makkelijk te onwikkelen is? Maak dan gebruik van de Competentie Indicator.

Leave a Comment

Previous post:

Next post: