Resultaatgerichte competenties

Gewetensvolheid

Definitie van de competentie gewetensvolheid Vasthouden aan de ongeschreven regels over wat wel en niet kan en mag, die gelden binnen de functie en organisatie. Indicatoren van gewetensvolheid Kennis: weet welke ongeschreven regels er gelden over wat wel en niet kan en mag binnen de functie en de organisatie. Inzicht: begrijpt welke ongeschreven regels, over [lees verder…]

Oordeelsvorming

Definitie van de competentie oordeelsvorming Mogelijke handelwijzen tegen elkaar afwegen aan de hand van relevante criteria. Tot een realistisch oordeel komen. Indicatoren van oordeelsvorming Criteria: stelt relevante criteria vast om tot een oordeel te komen. Overzicht: kan hoofdzaken en bijzaken onderscheiden. Blijft door de bomen het bos zien. Houdt overzicht over een probleemstelling. Gezond verstand: [lees verder…]

Onafhankelijkheid

Definitie van de competentie onafhankelijkheid Staan voor de eigen opvattingen en principes en bereid zijn anderen, ook diegenen met meer macht of invloed, hiermee te confronteren. Indicatoren van onafhankelijkheid Eigen mening geven: geeft desgevraagd de eigen mening, ook als die afwijkt van de gangbare mening. Confrontatie aangaan: brengt uit eigen beweging een afwijkende mening naar [lees verder…]

Delegeren

Definitie van de competentie delegeren Als leidinggevende vertrouwen tonen in de mogelijkheden en motivatie van anderen, door belangrijke onderdelen van de eigen verantwoordelijkheid en taken aan anderen over te laten. Op afstand voortgangscontrole houden. Indicatoren van delegeren Bereidheid: is bereid om het risico dat aan delegeren is verbonden aan te gaan. Stelt vertrouwen in de [lees verder…]

Politiek gevoel

Definitie van de competentie politiek gevoel Doorzien van formele en informele verbanden in een organisatie. In staat effectief om te gaan met situaties waarin sprake is van tegengestelde belangen of potentiële conflicten. Indicatoren van politiek gevoel Netwerken: kent en benut de belangrijkste overlegnetwerken binnen de organisatie. Politieke motivatie: is bereid om deel te nemen aan [lees verder…]

Resultaatgerichtheid

Definitie van de competentie resultaatgerichtheid Acties en beslissingen richten op het daadwerkelijk realiseren van beoogde resultaten.  Indicatoren van resultaatgerichtheid Doelgericht: richt acties en beslissingen op het realiseren van concrete doelen. Streeft toetsbare resultaten na. Is energiek en gedreven om binnen overzienbare termijn resultaten te boeken. Realisme: stelt doelen die redelijkerwijs haalbaar zijn. Focus: houdt gestelde [lees verder…]

Stressbestendigheid

Definitie van de competentie stressbestendigheid Kunnen omgaan met spanningen in de werksituatie. Effectief blijven presteren onder tijdsdruk, met onvoldoende middelen, bij tegenslag, teleurstelling of tegenspel. Indicatoren van stressbestendigheid Tijdsdruk: blijft ook onder forse tijdsdruk presteren in het werk. Blijft effectief als de deadline in zicht komt. Middelen: blijft ook met onvoldoende middelen effectief presteren in [lees verder…]

Zelfontwikkeling

Definitie van de competentie zelfontwikkeling Zich inspannen voor de eigen ontwikkeling ten behoeve van de eigen (professionele) vaardigheden, loopbaanperspectieven en de organisatie. Indicatoren van zelfontwikkeling Investeren: investeert tijd en geld in de eigen ontwikkeling door middel van zelfstudie en cursussen. Doet moeite om zich in de diepte of de breedte verder te (blijven) ontwikkelen. Afstemmen: [lees verder…]

Inzet

Definitie van de competentie inzet De bereidheid zich in te zetten. Zich betrokken voelen bij de gang van zaken. Indicatoren van inzet Motivatie: is bereid zich in te zetten. Toont bereidheid tot extra inspanning. Doorgaan: laat zich niet ontmoedigen door moeilijkheden. Geeft niet op. Werkzin: steekt de handen uit de mouwen. Spreekt zijn/haar energie aan. [lees verder…]

Zelfinzicht

Definitie van de competentie zelfinzicht De eigen sterke kanten, zwakheden en begrenzingen kennen en deze niet overschatten of onderschatten. Indicatoren van zelfinzicht Objectief: kan objectief naar zichzelf kijken. Heeft een goed beeld van hoe men door anderen wordt gezien. Tekortkomingen: heeft inzicht in de eigen tekortkomingen, zwakheden, begrenzingen. Weet welke de minder goed ontwikkelde competenties [lees verder…]