Medeleven

Definitie van de competentie medeleven Aandacht voor en meevoelen met de gevoelens van anderen, vooral voor hun verdriet. Oprecht betrokken zijn en meeleven. Woorden en daden afstemmen op andermans leed. Indicatoren van medeleven Aanvoelen: voelt aan wanneer een ander verdriet heeft. Deelneming: laat merken mee te leven met de ander. Toont belangstelling. Afstemming: stemt af [lees verder…]

Initiatief

Definitie van de competentie initiatief Uit eigen beweging mogelijkheden onderzoeken of uitproberen. Liever uit zichzelf beginnen dan afwachten tot anderen het initiatief nemen. Indicatoren van initiatief Zelfstartend: neemt het initiatief. Begint uit zichzelf. Zet de eerste stap. Onderzoekt of probeert mogelijkheden uit eigen beweging. Vasthoudend: gaat bij tegenslag of tegenwerking door met het begonnen initiatief. [lees verder…]

Collegialiteit

Definitie van de competentie collegialiteit Een sfeer creëren waarbinnen collega’s zo prettig mogelijk kunnen werken en samenwerken. Indicatoren van collegialiteit Gelijkwaardige relatie: bouwt een verstandhouding op die gebaseerd is op gelijkwaardigheid. Plaatst zich niet boven een ander. Behandelt collega’s gelijkwaardig. Hulpvaardigheid: helpt een collega gevraagd en ongevraagd. Heeft iets over voor collega’s. Attentheid: heeft aandacht [lees verder…]

Bindingsvermogen

Definitie van de competentie bindingsvermogen In staat zijn om mensen aan zich te binden en voor zich te winnen. Een persoon zijn waar men zich graag voor inzet. Indicatoren van bindingsvermogen Wij-gevoel: is in staat een gevoel van gemeenschappelijkheid te creëren. Persoonlijke band: is in staat een persoonlijke band met mensen op te bouwen. Sympathie: [lees verder…]

Onafhankelijkheid

Definitie van de competentie onafhankelijkheid Staan voor de eigen opvattingen en principes en bereid zijn anderen, ook diegenen met meer macht of invloed, hiermee te confronteren. Indicatoren van onafhankelijkheid Eigen mening geven: geeft desgevraagd de eigen mening, ook als die afwijkt van de gangbare mening. Confrontatie aangaan: brengt uit eigen beweging een afwijkende mening naar [lees verder…]

Delegeren

Definitie van de competentie delegeren Als leidinggevende vertrouwen tonen in de mogelijkheden en motivatie van anderen, door belangrijke onderdelen van de eigen verantwoordelijkheid en taken aan anderen over te laten. Op afstand voortgangscontrole houden. Indicatoren van delegeren Bereidheid: is bereid om het risico dat aan delegeren is verbonden aan te gaan. Stelt vertrouwen in de [lees verder…]

Politiek gevoel

Definitie van de competentie politiek gevoel Doorzien van formele en informele verbanden in een organisatie. In staat effectief om te gaan met situaties waarin sprake is van tegengestelde belangen of potentiële conflicten. Indicatoren van politiek gevoel Netwerken: kent en benut de belangrijkste overlegnetwerken binnen de organisatie. Politieke motivatie: is bereid om deel te nemen aan [lees verder…]

Resultaatgerichtheid

Definitie van de competentie resultaatgerichtheid Acties en beslissingen richten op het daadwerkelijk realiseren van beoogde resultaten.  Indicatoren van resultaatgerichtheid Doelgericht: richt acties en beslissingen op het realiseren van concrete doelen. Streeft toetsbare resultaten na. Is energiek en gedreven om binnen overzienbare termijn resultaten te boeken. Realisme: stelt doelen die redelijkerwijs haalbaar zijn. Focus: houdt gestelde [lees verder…]

Stressbestendigheid

Definitie van de competentie stressbestendigheid Kunnen omgaan met spanningen in de werksituatie. Effectief blijven presteren onder tijdsdruk, met onvoldoende middelen, bij tegenslag, teleurstelling of tegenspel. Indicatoren van stressbestendigheid Tijdsdruk: blijft ook onder forse tijdsdruk presteren in het werk. Blijft effectief als de deadline in zicht komt. Middelen: blijft ook met onvoldoende middelen effectief presteren in [lees verder…]

Cijfermatig denken

Definitie van de competentie cijfermatig denken Cijfermatige vraagstukken kunnen oplossen door analyseren, combineren en concluderen. Een vraagstuk langs rekenkundige weg benaderen en oplossen. Indicatoren van cijfermatig denken Rekenformules: past de juiste rekenkundige berekeningen toe om een cijfermatig gesteld probleem op te lossen. Kwantificeren: zet een vraagstelling om naar cijfers. Pakt een vraagstuk op rekenkundige manier [lees verder…]